Volání rozumu

Mnohé příznaky nasvědčují tomu, že opět jednou zaplavuje intelektuály celého kulturního světa mocná vlna spiritualistických ideí. Úpadek materialistické filozofie, její prokázaná nemohoucnost v otázce řešení rozmanitých záhad lidské sfingy, zhrubělost mravů, válečné běsnění, systematické ničení hmotných i duchovních statků člověka, hetakomby zmrzačených i pobitých “ad maiorem patriae gloriam”, všeobecná profanace a deptání nejsvětějších ideálů člověčenstva, nezřízená politická prostituce svedených a válkou vysátých národů, vtloukání zkomolených zásad andělského Krista do lebek utýraných mas persekucemi a popravami, to vše muselo přivoditi nevyhnutelnou reakci, opačný tlak hněteného davu, jenž v přítomné době jeví se až k palčivosti vybičovanou touhou po něčem vyšším, lepším, zdravějším, dokonalejším, chorou lidskou duši konejšícím, a tu je nevysvětlitelné, že lidstvo krutým osudem stíhané sahá ke starým nevadnoucím květům nauk velikých hierofantů zašlých věků. Leč současně s oživením esoterních tradicí a mysterií, jež právě dnes, zdá se, vyvrcholuje, objevují se vedle opravdových okultistů i konjunkturní hermetikové, astrologové, jasnovidci, media, a j., kteří využívajíce zvýšeného zájmu o okultism, vydatně těží z lehkověrnosti , pošetilosti i nevědomosti lidské.


Tvrdí-li autor spisu, jenž má vysvětliti tajemství vesmíru, že každý, kdo s důvěrou sáhne po jeho metodě, nalezne na cestě, kterou ho vede, určitě vše, co hledá, pak nutno se zamysliti nad cynismem takových obšťastňovatelů lidských duší a zastati se posvátných odkazů velikých křisitelů okultní tradice a říci veřejnosti hlasitě, že astrologie se nevyčerpává sestavováním horoskopů, že není obyčejným hadačstvím po způsobu různých pseudoastrologů sestavujících horoskopy en bloc; že pravé hermetické lékařství není bezhlavým mastičkářstvím, haleným v symboly jenom pro větší finanční efekt; že pravá esoterní nauka o tattvebhjas nebyla sdělena člověku jenom proto, aby věděl, kdy má učiti koně tahat, prodávat šperky, zvířata, pole, domy a. j., kdy třeba jednati krutě, drsně a nepřátelsky atd., že pravý spiritism není citováním vznešených a jiných duchů na povel domýšlivých jedinců; že pravá magie není evokováním kosmických inteligencí k nízkým službám sobeckých bláznů; že pravá theosofie není životní negací, ani neplodným kvietismem se životem súčtovavších vyžilců a hysterických žen, nýbrž že pravé esoterní, hermetické učení zahrnující všechny tuto jenom namátkou vyjmenované okultní discipliny, má býti snaživci vodítkem, štítem, oporou, varovným hlasem ve vážných okamžicích života, nítičem vyšších postřehů a budovatelem, nikoli obyčejného, proměnlivého štěstí lidského, nýbrž štěstí vyššího, vyrůstajícího z pochopení a sledování zákonů Věčna.


Počítejte jen klidně horoskopy, avšak nedomnívejte se, že příznivé aspekty bez vašeho přičinění zahrnou vás štěstím, úspěchem a bohatstvím, aneb že nejste s to zabrániti vhodným zasáhnutím katastrofám hrozícím z nepříznivých konstelací; studujte i praktikujte různé hermetické metody léčebné, ale nedomnívejte se, že budou konat divy povrchní aplikací, a že budou všehojem i proti zákonu příčinnosti; řiďte se naukou o tattvebhjas, avšak nezabředejte do pověr a směšnosti a nemyslete, dýcháte-li na př. dechem slunečním, že vaše pomoc poskytnutá v té době ubožáku ležícímu od vás západně nebo jižně, bude neúspěšná, marná; praktikujte spiritism a magii, vyvinujte jasnovidnost rozmanitými prostředky a přístroji, hloubejte o záhadách pravé theosofie, avšak neztrácejte v badatelském zanícení ducha autokritiky a lásky ke skutečné pravdě, nezapomínejte všech možností při pokusech, neopusťte pevné půdy zdravého rozumu, nepodléhejte sebe krásnější filosofické spekulaci a buďte ochotni zříci se i svoji nejzamilovanější teorie, káže-li tak vyšší poznání...

Otakar Grise (Kosmoskop, 1920)


Komentáře

Oblíbené příspěvky